GELATINE


Mô tả

Description

Natural origin, many kinds of bloom

Enzymatic hydrolysis product.

Improve texture.

Application

Food

Ice cream: creating a soft structure, preventing the water separation and the formation of ice crystals, preventing ice cream from melting.

Texture for pudding, mousse, yogurt, jelly, cake.

Texture for gummy candies, marshmallows.

Cosmetics

Thickening agent, improving face, skin, hair and nails health.

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Made in

France and Turkey

Các đối tác

Cát Vàng đại diện độc quyền cho nhiều nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trên thế giới.